VOL. 35 · NO. 5 | August 2006
 
IN THIS ISSUE

Articles (7)
SYNOPSES (4)
AMBIO: A Journal of the Human Environment
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
AMBIO: A Journal of the Human Environment 35 (5), 213, (1 August 2006) https://doi.org/10.1579/0044-7447(2006)35[213:E]2.0.CO;2
No abstract available
Fredrik Hannerz, Georgia Destouni
AMBIO: A Journal of the Human Environment 35 (5), 214-219, (1 August 2006) https://doi.org/10.1579/05-A-022R.1
Tony R. Walker, Joachim Otto Habeck, Timo P. Karjalainen, Tarmo Virtanen, Nadia Solovieva, Viv Jones, Peter Kuhry, Vasily I. Ponomarev, Kari Mikkola, Ari Nikula, Elena Patova, Peter D. Crittenden, Scott D. Young, Tim Ingold
AMBIO: A Journal of the Human Environment 35 (5), 220-228, (1 August 2006) https://doi.org/10.1579/06-A-127R.1
Jenny Reynolds-Vargas, Julio Fraile-Merino, Ricardo Hirata
AMBIO: A Journal of the Human Environment 35 (5), 229-236, (1 August 2006) https://doi.org/10.1579/05-R-046R1.1
Johan Colding, Jakob Lundberg, Carl Folke
AMBIO: A Journal of the Human Environment 35 (5), 237-244, (1 August 2006) https://doi.org/10.1579/05-A-098R.1
Angel C. Alcala, Garry R. Russ
AMBIO: A Journal of the Human Environment 35 (5), 245-254, (1 August 2006) https://doi.org/10.1579/05-A-054R1.1
Linda Laikre, Anna Palmé, Melanie Josefsson, Fred Utter, Nils Ryman
AMBIO: A Journal of the Human Environment 35 (5), 255-261, (1 August 2006) https://doi.org/10.1579/05-A-060R.1
SYNOPSES
Hugo Rafael Fernández, Carlos Molineri
AMBIO: A Journal of the Human Environment 35 (5), 262-266, (1 August 2006) https://doi.org/10.1579/0044-7447(2006)35[262:TASEIA]2.0.CO;2
No abstract available
Leela Rajamani, Annabel S. Cabanban, Ridzwan Abdul Rahman
AMBIO: A Journal of the Human Environment 35 (5), 266-268, (1 August 2006) https://doi.org/10.1579/05-S-093.1
No abstract available
Gaoming Jiang, Xingguo Han, Jianguo Wu
AMBIO: A Journal of the Human Environment 35 (5), 269-270, (1 August 2006) https://doi.org/10.1579/06-S-158.1
No abstract available
Shuqing An, Zhongsheng Wang, Changfang Zhou, Baohua Guan, Zifa Deng, Yingbiao Zhi, Yuhong Liu, Chi Xu, Shubo Fang, Zheng Xu, Haibo Yang, Fude Liu, Jianwei Zheng, Hongli Li
AMBIO: A Journal of the Human Environment 35 (5), 271-272, (1 August 2006) https://doi.org/10.1579/05-S-110.1
Back to Top