VOL. 107 · NO. 1 | July 2022
 
IN THIS ISSUE

Articles (34)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Wei Yan, Hugh Clarke
Biology of Reproduction 107 (1), 1-2, (30 June 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac137
No abstract available
Qi Zhou
Biology of Reproduction 107 (1), 3-11, (14 June 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac122
KEYWORDS: China, modern reproductive biology, human reproduction and health, ethics
Qiang Liu, Xi Chen, Jie Qiao
Biology of Reproduction 107 (1), 12-26, (4 July 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac134
KEYWORDS: human, gametes, embryo, transcriptome, epigenetic regulatory networks
Xiaoyan Wang, Zi-Jiang Chen
Biology of Reproduction 107 (1), 27-39, (25 May 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac085
KEYWORDS: premature ovarian insufficiency, etiology, diagnosis, therapy, Genetics
Jingjing Qian, Fan Guo
Biology of Reproduction 107 (1), 40-53, (11 May 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac091
KEYWORDS: oocyte, epigenome, DNA methylation, chromatin accessibility, histone modifications
Shuai Zhu, Qiang Wang
Biology of Reproduction 107 (1), 54-61, (26 April 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac082
KEYWORDS: oocyte, metabolism, epigenetics, maternal environment
Zhi-Yan Jiang, Heng-Yu Fan
Biology of Reproduction 107 (1), 62-75, (29 January 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac014
KEYWORDS: RNA-binding proteins, meiosis, mRNA homeostasis, oocyte, zygote, maternal-tozygotic, transition
You-Qiang Su, Yaoxue Yin, Jing Guo, Xuhong Gong, Yufeng Tian, Lanying Shi
Biology of Reproduction 107 (1), 76-84, (12 May 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac099
KEYWORDS: MTOR, Torin 1, oocyte maturation, meiotic arrest, cumulus cell, granulosa cell, Apoptosis, Sertoli cell, female fertility
Hanwei Jiang, Yuanwei Zhang, Hui Ma, Suixing Fan, Huan Zhang, Qinghua Shi
Biology of Reproduction 107 (1), 85-94, (9 May 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac089
KEYWORDS: NOA, male fertility, meiosis, WES
Laihua Li, Yan Yuan, Jiahao Sha
Biology of Reproduction 107 (1), 95-100, (27 April 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac076
KEYWORDS: spermatogenesis, infertility, ntESCs, PGCLCs, testicular organogenesis
Xin Wang, Lan-Tao Gou, Mo-Fang Liu
Biology of Reproduction 107 (1), 101-108, (9 April 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac073
KEYWORDS: PIWIL1/piRNAs, MIWI, spermiogenesis, Male infertility, cancer cells
Haotian Zhang, Chenghao Situ, Xuejiang Guo
Biology of Reproduction 107 (1), 109-117, (2 April 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac065
KEYWORDS: spermatogenesis, sperm, Male infertility, proteomics, post-translational modifications
Xiaolong Wu, Liwei Zhou, Jie Shi, C. Yan Cheng, Fei Sun
Biology of Reproduction 107 (1), 118-134, (25 May 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac109
KEYWORDS: multiomics, human infertility, spermatogenesis, whole-genome bisulfite sequencing (WGBS), single-cell RNA-seq (scRNA-seq), whole-exome sequencing (WES), scATAC-seq
Tingting Zhao, Tianheng Xiao, Dandan Cao, Wenjuan Xia, Liuze Gao, Liping Cheng, Min Zang, Xin Li, Eugene Yujun Xu
Biology of Reproduction 107 (1), 135-147, (9 July 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac118
KEYWORDS: RNA-binding protein, PUM, PUF, gonadal somatic cells, CDKN1b, gonadogenesis, organ size
Jia-Ying Mo, Yi-Shang Yan, Zhong-Liang Lin, Rui Liu, Xuan-Qi Liu, Hai-Yan Wu, Jia-En Yu, Yu-Tong Huang, Jian-Zhong Sheng, He-Feng Huang
Biology of Reproduction 107 (1), 148-156, (30 June 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac138
KEYWORDS: GDM, fetal Leydig cell, Sertoli cell, testosterone, differentiation
Li Ling, Fangfang Li, Pinglan Yang, Robert D. Oates, Sherman Silber, Cornelia Kurischko, Francis C. Luca, N. Adrian Leu, Jinwen Zhang, Qiuling Yue, Helen Skaletsky, Laura G. Brown, Steve G. Rozen, David C. Page, P. Jeremy Wang, Ke Zheng
Biology of Reproduction 107 (1), 157-167, (11 May 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac093
KEYWORDS: infertility, Oligozoospermia, spermatogenesis, X chromosome, TAF7L, transcription factor, Characterization of missense mutation in TAF7L gene
Mengneng Xiong, Shumin Zhou, Shenglei Feng, Yiqian Gui, Jinmei Li, Yanqing Wu, Juan Dong, Shuiqiao Yuan
Biology of Reproduction 107 (1), 168-182, (29 January 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac054
KEYWORDS: DNA damage response, Male infertility, meiosis, meiotic sex chromosome inactivation (MSCI), UHRF1
Chuan Chen, Yawei Gao, Wenqiang Liu, Shaorong Gao
Biology of Reproduction 107 (1), 183-195, (7 May 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac087 Open Access
KEYWORDS: epigenetic dynamics, embryo development, reprogramming, transcriptome transition, regulatory network
Xin-Yuan Li, Jie-Xue Pan, Hong Zhu, Guo-Lian Ding, He-Feng Huang
Biology of Reproduction 107 (1), 196-204, (21 March 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac051
KEYWORDS: Gamete, embryo, Epigenetic inheritance, intergenerational/transgenerational transmission
Yujun Quan, Xiaoxiao Wang, Lei Li
Biology of Reproduction 107 (1), 205-211, (16 March 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac055
KEYWORDS: embryo-like models, epiblast, gastrulation, peri-implantation development, pluripotent stem cells
Zongyong Ai, Yu Yin, Baohua Niu, Tianqing Li
Biology of Reproduction 107 (1), 212-225, (29 January 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac096
KEYWORDS: Human embryo, stem cells, embryoid, implantation, peri-implantation, embryogenesis
Jinying Zhang, Minglei Zhi, Dengfeng Gao, Qianqian Zhu, Jie Gao, Gaoxiang Zhu, Suying Cao, Jianyong Han
Biology of Reproduction 107 (1), 226-236, (9 June 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac119
KEYWORDS: animal breeding, clinical modeling, cultured meat, epiblast, embryo, induced pluripotent stem cells (iPSCs), pig, pluripotent stem cells (PSCs)
Puyao Zhang, Sengren Xue, Rongrong Guo, Jian Liu, Bing Bai, Dexuan Li, Ahjol Hyraht, Nianqin Sun, Honglian Shao, Yong Fan, Weizhi Ji, Shihua Yang, Yang Yu, Tao Tan
Biology of Reproduction 107 (1), 237-249, (29 June 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac133 Open Access
KEYWORDS: Cynomolgus monkey, pluripotent stem cells, primordial stem cells, single-cell RNA sequencing analysis, developmental trajectory
Chao Liu, Wei Li
Biology of Reproduction 107 (1), 250-260, (25 May 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac110
KEYWORDS: haploid embryonic stem cells, imprinting, somatic cell nuclear transfer, unisexual reproduction, heterozygous cells, functional genomics
Yaojin Peng, Jianwei Lv, Lulu Ding, Xia Gong, Qi Zhou
Biology of Reproduction 107 (1), 261-268, (27 May 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac114 Open Access
KEYWORDS: human germline genome editing, ethics, public debates, governance, China
Min Chen, Changhuo Cen, Nan Wang, Zhiming Shen, Mengyue Wang, Bowen Liu, Jiayi Li, Xiuhong Cui, Yanbo Wang, Fei Gao
Biology of Reproduction 107 (1), 269-274, (4 March 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac050
KEYWORDS: granulosa cells, Sertoli cells, Wt1
Yongliang Shang, Taicong Tan, Cunxian Fan, Hui Nie, Ying Wang, Xiao Yang, Binyuan Zhai, Shunxin Wang, Liangran Zhang
Biology of Reproduction 107 (1), 275-288, (22 February 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac040
KEYWORDS: Chromosome, crossover, evolution, meiosis
Lina Wang, Bingbing Wu, Yanjie Ma, Zhengxing Ren, Wei Li
Biology of Reproduction 107 (1), 289-300, (26 April 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac075
KEYWORDS: telomere homeostasis, bouquet stage, evolution, telomere-INM interaction components, proximity-protein interaction
Xuan Shao, Wenzhe Yu, Yun Yang, Feiyang Wang, Xin Yu, Hongyu Wu, Yeling Ma, Bin Cao, Yan-Ling Wang
Biology of Reproduction 107 (1), 301-316, (11 May 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac095
KEYWORDS: pathogen infection, functional units, trophoblasts, placenta
Qian Li, Hao Wu, Yue Wang, Hongmei Wang
Biology of Reproduction 107 (1), 317-326, (27 April 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac083
Xiuxiu Xu, Yonggang Zhou, Binqing Fu, Haiming Wei
Biology of Reproduction 107 (1), 327-338, (11 May 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac094
KEYWORDS: natural killer cells, pregnancy, decidua, EVT, spiral artery, infection
Wenbo Deng, Haibin Wang
Biology of Reproduction 107 (1), 339-348, (30 June 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac135 Open Access
KEYWORDS: embryo implantation, diapause, Activation, embryonic signal
Guangzhu Dong, Rundong Sun, Rui Zhang, Yufeng Qin, Chuncheng Lu, Xinru Wang, Yankai Xia, Guizhen Du
Biology of Reproduction 107 (1), 349-357, (11 May 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac092
KEYWORDS: Triclosan, embryo implantation, tight junction, uterine receptivity
Yuan Lin, Yangqian Jiang, Jiangbo Du, Hongxia Ma, Hongbing Shen, Zhibin Hu
Biology of Reproduction 107 (1), 358-367, (10 June 2022) https://doi.org/10.1093/biolre/ioac117
KEYWORDS: birth cohort, developmental origins hypotheses, growth trajectories, long-term follow-up, life course approach, adult health
Back to Top