VOL. 13 · NO. 3 | May 2022
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
ECOLOGICAL COMMUNITY MANAGEMENT
Yu Qiao, Du Mengjiao, Li Haochen, Tang Xizi, Li Xiaoyan
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 347-359, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.001
KEYWORDS: urban-rural resilience, blue-green space, integrated planning, conceptual framework, practicable approach
Zhang Quan, Xue Shanshan, Zou Chengdong
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 360-370, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.002
KEYWORDS: stormwater and flood management, community, resilience, evaluation system, optimization strategies
Li Zhe, Huang Si, Wang Han, Li Yan
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 371-381, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.003
KEYWORDS: ecological wisdom of water layout, water systematic pattern, 3D point cloud computing, quantification of water environment, water conservancy heritage
Yang Yuanchuan, Zhang Yukun, Zheng Jie, Huang Si, Zhao Man, Hong Long
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 382-393, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.004
KEYWORDS: ecological compensation, green productive area, land-saving benefits, urban agriculture, solar energy potential
LAND USE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Chen Shuanglong, Song Wei, Liu Yuanzhe, Li Han
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 394-406, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.005
KEYWORDS: cropland abandonment, remote sensing, driving factors, Zhong County, China
Chen Shiyin, Wu Xuebiao, Ma Zhiyu, Bin Jinyou
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 407-416, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.006
KEYWORDS: cultivated land pressure, spatial-temporal differentiation, influencing factors, cold-hot spot analysis, Pearl River-Xijiang Economic Zone
Han Lili, Lu Yuanchang, Ma Wu, Meng Jinghui
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 417-427, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.007
KEYWORDS: Soil properties, spatial distribution, geostatistical analysis, ordinary kriging, spatial interpolation
ECOSYSTEM ASSESSMENT
Wu Zhilong, Zeng Tian, Huang Jin
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 442-457, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.009
KEYWORDS: sustainable livelihood security, methodological framework, spatial pattern, influencing factors, Poyang Lake Eco-economic Zone
Wu Bin, Zhang Wenzhu, Tian Yichao, Liang Mingzhong, Xu Jun, Gu Guanhai
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 458-465, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.010
KEYWORDS: mangroves, island communities, structural characteristics, biomass, carbon storage
Wu Zhenliang, Hou Jihua, Xu Li, He Nianpeng
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 466-475, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.011
KEYWORDS: nature reserve, ecosystem quality, ideal reference, key indicators, conservation management
Xu Dandan, An Deshuai, Zhu Jianqin
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 476-482, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.012
KEYWORDS: alpine treeline, treeline ecotone, treeline dynamics, treeline upward shifting
ANIMAL ECOLOGY
Xiao Changxi, Bai Defeng, Joseph P. Lambert, Li Yibin, Lhaba Cering, Gong Ziling, Philip Riordan, Shi Kun
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 483-500, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.013
KEYWORDS: habitat use, landscape ecology, occupancy model, Qomolangma, Panthera uncia
SOME HOT TOPICS IN ECOLOGY AND RESOURCES USE (GUEST EDITORS: MIN QINGWEN, SHI PEILI)
Zhang Linbo, Hao Chaozhi, Song Yang, Wang Yiyao, Zhang Wentao, Huang Yuhua, Liang Tian
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 501-510, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.014
KEYWORDS: gross ecosystem product (GEP), ecosystem services, application of accounting results
Yang Lun, Liu Moucheng, Yang Xiao, Min Qingwen
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 511-517, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.015
KEYWORDS: Agroecology, green development of agriculture, agricultural heritage systems, Agricultural ecosystem, eco-farming
Li Fen, Gao Nannan, Peng Rui, He Longbin, Lai Yupei, Yang Shiqi
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 518-527, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.016
KEYWORDS: biodiversity restoration, multi-scale management, Urban biodiversity, ecosystem, multi-stakeholders
Wang Jingsheng, Cao Kaili, Liu Wenjing, Yang Xiao
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 528-536, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.017
KEYWORDS: hills in central Jiangxi, Qianyanzhou New Mode, green development, eco-civilization
Yang Liyun, Gao Mengdan, Lv Yan, Li Shaojie, Yang Libing, Li Shuwu
Journal of Resources and Ecology 13 (3), 537-546, (27 April 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.03.018
KEYWORDS: modified BOF slag, As(V), removal efficiency, removal mechanism
Back to Top