VOL. 13 · NO. 4 | July 2022
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
PREFACE
Tang Chengcai, Xu Shiyi
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 547-551, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.001 Open Access
KEYWORDS: ice and snow tourism, ice and snow economy, Beijing Winter Olympics, Glacier tourism, heritage tourism, sustainable development, tourism ecological security, ecotourism, National Cultural Park
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF ICE AND SNOW TOURISM IN CHINA
Tang Chengcai, Zeng Rui, Yang Yuanyuan, Xu Shiyi, Wang Xin
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 552-563, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.002
KEYWORDS: ice-snow tourism, ice-snow sports, tourism resources, Beijing Winter Olympics, high-quality development
Song Changyao, Yin Tingting, Li Xinjian, Chen Wei, Li Shan
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 564-577, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.003
KEYWORDS: ice-and-snow tourism, Industrial cluster, tourism enterprise, China
Wang Ning, Jiang Yiyi, Xu Haibin, Fang Yan, Zhang Yue, Wang Zhe
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 578-591, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.004
KEYWORDS: Beijing 2022 Winter Olympics, tourism legacy, ice and snow tourism, winter sports tourism
Wu Liyun, Xu Jiayang, Yan Zhixin, Gao Shan, Lin Wanzhao, Xia Bing
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 592-602, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.005
KEYWORDS: The Beijing-Tianjin-Hebei Region, ski resorts, spatial and temporal evolution, influencing factors
Wang Zhe, Jiang Yiyi, Li Xinjian, Wang Ning, Zhang Yue
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 603-612, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.006 Open Access
KEYWORDS: Olympics hosting town, poverty alleviation, skiing tourism, regional economy, coupling coordination degree
ICE AND SNOW TOURISM EXPERIENCE AND ITS INFLUENCING FACTORS
Peng Yuanxiang, Yin Ping, Yang Jingjing, Kurt Matzler
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 613-623, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.007
KEYWORDS: ski destination, tourist experience, big data, sentiment analysis, content analysis
Fu Lei, Liu Yue, Yang Zhandong
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 624-634, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.008
KEYWORDS: residents of Southern China, ice and snow sports, participation constraints, PSM
Chen Xiangyu, Xu Shiyi, Tang Chengcai, Fan Zhijia, Xiao Xiaoyue
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 635-645, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.009
KEYWORDS: ice and snow tourism, tourist satisfaction, ice and snow sports, tourism destinations, Beijing Winter Olympic Games, high-quality development
Wang Juan, Sun Yuhao
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 646-654, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.010
KEYWORDS: ice-snow tourism, tourist experiential value, tourist loyalty, travel companions, structural equation model
Xu Xiao, Li Yaping, Li Yanqin
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 655-666, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.011
KEYWORDS: perceived value, ice-snow tourism, tourism experience, market segmentation
Liu Xiaoquan, You Lixin, Dong Shaoxuan, Geng Jing
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 667-678, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.012
KEYWORDS: comprehensive leisure environment, ski resort sports environment, regional cultural tourism environment, ski tourism, tourist travel radius
ICE AND SNOW TOURISM IMPACT ASSESSMENT
Xu Hanbing, Bai Yunchao, Zhu Yuran, Liu Mengyuan
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 679-686, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.013 Open Access
KEYWORDS: ski resorts, service industry, resilience, risk management, China
Yu Hu, Xu Linlin, Liu Limin
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 687-696, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.014
KEYWORDS: Glacier tourism, suitability assessment method, Tibet
Wang Shuxin, Tan Chunping, Du Jiankuo, Tang Zi, Liu Chenyan, Wang Yarong
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 697-707, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.015
KEYWORDS: Glacier tourism, stakeholders, responsible tourism system, sustainable development
TOURISM CULTURE AND ECOTOURISM
Min Qingwen, Wang Bojie, Sun Yehong
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 708-719, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.016
KEYWORDS: Agri-cultural Heritage, Important Agricultural Heritage Systems (IAHS), Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS), China Nationally Important Agricultural Heritage Systems (China-NIAHS), tourism resource evaluation
Zou Tongqian, Qiu Ziyi, Huang Xin
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 720-733, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.017
KEYWORDS: Chinese cultural relics protection unit, cultural heritage protection, evolution of concept, linear cultural heritage, National Cultural Park
Han Ying, Tang Chengcai, Zeng Rui
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 734-745, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.018 Open Access
KEYWORDS: tourism, ecological security, tourism ecological security (TES), ecological civilization construction, tourist destination, sustainable development
Wang Lu, Zhou Linjie, Tang Chengcai, Ning Zhizhong
Journal of Resources and Ecology 13 (4), 746-758, (23 June 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.04.019 Open Access
KEYWORDS: flower-viewing tourism, influencing factors, spatial and temporal distribution characteristics, tourist attractions
Back to Top