VOL. 14 · NO. 2 | March 2023
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
TOURISM RESOURCES AND ECOTOURISM
Yu Jinyan, Zhang Yingnan, Zhang Yahui, Jiang Yixuan
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 217-229, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.001 Open Access
KEYWORDS: Covid-19, tourism resilience, spatio-temporal heterogeneity
Zeng Yuxi, Zhong Linsheng, Wang Ling-en
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 230-238, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.002
KEYWORDS: landscape, spatial pattern, change, Sanjiangyuan region
Liu Yaru, Tang Chengcai, Wan Ziwei
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 239-251, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.003
KEYWORDS: traditional villages, tourism, green development, rural revitalization, ecological civilization
Tang Wenyue, Wang Qianguang, Cheng Hao, Zhu Zhenhong
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 252-264, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.004
KEYWORDS: watershed ecological compensation, performance evaluation, entropy method, DEA, Anyuan County
Wang Liguo, Zhu Hai
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 265-275, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.005 Open Access
KEYWORDS: tourism carbon emissions, peak carbon dioxide emissions, multi-scenario prediction, influencing factors
Zhu Anni, Zhong Yongde, Wei Juan
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 276-288, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.006
KEYWORDS: tourism flow, Covid-19, ecotourism, digital footprint, tourists
Cong Li, Hou Yinghui, Geoffrey Wall, Lu Anqi
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 289-298, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.007
KEYWORDS: forest-based wellness, tourism demand, chronic diseases, Beijing
Yue Yafei, Yang Dongfeng, Xu Dan
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 299-308, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.008
KEYWORDS: green spaces, street view, older adults, mental health, multilevel linear model
Wang Lei, LI Tao
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 309-320, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.009
KEYWORDS: wine tourism, resource development, tourist perception, Helan Mountain Wine Region
Wang Dongliang, Liu Qiongying, Hu Shiwei
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 321-330, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.010
KEYWORDS: multi-hierarchy grey method, ecotourism, exploitation potential, Leshan City
Shen Hanli, Zheng Xin, Lee Chunhung, Jia Jingbo, Khattak Romaan Hayat
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 331-343, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.011 Open Access
KEYWORDS: non-use value, ecotourism resource, willingness to pay, contingent valuation method
RESOURCE ECONOMY
Zhou You
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 344-356, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.012
KEYWORDS: productive service industry agglomeration, urban productivity, spatial measurement
Han Hui, Li Bowen
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 357-363, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.013
KEYWORDS: Capital of Culture in East Asia, cultural cities, cultural resources, cultural space
Lin Yumei, Li Fangzhou, Zhan Qingqing, Liu Xiaona, Luo Guofeng, Yan Mengqi, Yang Yanzhao
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 364-371, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.014
KEYWORDS: natural resource assets, state ownership, asset management, Guizhou Province
RESOURCES AND ENVIRONMENT
Guo Xiurui, Gong Xiaoqian, Liu Yao, Zhang Yiling
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 372-382, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.015 Open Access
KEYWORDS: transport sector, reduction potential, Scenario Analysis, Beijing-Tianjin-Hebei region
Qin Yan, Kayrat Aldyarhan, Zhang Zhe, Liu Peng, Liu Hao, Li Yuchen
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 383-390, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.016 Open Access
KEYWORDS: Altay region, water ecological environment, control units, key tasks
Shi Jing, Tian Yujun, Ren Lili
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 391-398, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.017
KEYWORDS: Oil spill, fault tree, accident frequency, risk cause
Wen Xumin, Zhang Peng, Dai Erfu
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 399-409, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.018
KEYWORDS: high temperature, risk assessment, contribution, hazard, exposure, vulnerability
LAND RESOURCES AND LAND USE
Hou Langong, Liu Tao, He Xiaoqin
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 410-422, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.019
KEYWORDS: production, living, ecological land, tempo-spatial pattern, land use/cover change, rapid urbanization, Chengdu
PLANT ECOLOGY
Guo Shiyu, Song Dekai, Xu Zijing, Chen Shiyun, Chen Zeyan, Du Peng, Wang Yang
Journal of Resources and Ecology 14 (2), 423-432, (28 February 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.02.020
KEYWORDS: thinning intensity, mixed stand of Pinus massoniana and Quercus variabili, natural regeneration, environmental factors, regeneration diversity
Back to Top